Algemene (betalings-) voorwaarden van Hands On Massage, Praktijk voor Massage en Massagetherapie, hierna te noemen ” Hands On Massage”

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Hands On Massage met de cliënt gesloten overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) inzake onderzoek en/of behandeling in de ruimste zin van het woord en voorts met betrekking tot het leveren van alle (andere) diensten en/of goederen.
 2. Enige afwijking van deze betalingsvoorwaarden is slechts van kracht indien Hands On Massage daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Niet of nog niet uitoefenen van een of meerdere op grond van deze betalingsvoorwaarden aan Hands On Massage toekomende rechten, leidt niet tot verval van deze rechten.
 3. Betaling van de declaraties dient zodanig te geschieden dat uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum Hands On Massage de beschikking heeft gekregen over het factuurbedrag. Dit  door storting op de op de factuur vermelde rekening van Hands On Massage.
 4. Indien bij verhindering voor een afspraak binnen 24 uur voor de afgesproken tijd wordt afgezegd, wordt het consult of de intake  in rekening gebracht. Afzeggen uitsluitend telefonisch.
 5. Hands On Massage is, in gevallen dat daartoe naar haar oordeel duidelijke aanleiding bestaat, te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling door de cliënt te verlangen.
 6. Door het enkele feit dat Hands On Massage op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft verkregen over het volledige bedrag van zijn factuur, is de debiteur zonder enige nadere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.
 7. Voor rekening van de debiteur komen alle door Hands On Massage te maken kosten in verband met
  invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang  Hands On Massage zelf met invordering bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten 15 % van de vordering met een minimum van € 40.-.
 8. Hands On Massage behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor onderzoeken, behandelingen en/of begeleiding, etc. te wijzigen.
 9. Door het enkele feit van achterstand in betaling door de debiteur zijn, ondanks enig andersluidend bedrag door enkele sommatie van Hands On Massage tot algehele betaling, ook alle overige door de debiteur aan Hands On Massage verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.
 10. Op alle tussen Hands On Massage en de cliënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 11. Ieder beroep op schuldvergelijking wordt uitgesloten.
Call Now Button